• Lorem ipsum dolor sit amet

Algemene gebruiksvoorwaarden

(1) Deze website is voorwerp van de onderstaande algemene voorwaarden die in de relatie tussen gebruiker en aanbieder van diensten bij het bezoeken van deze website bindend zijn overeengekomen. Voor zover speciale voorwaarden voor afzonderlijke gevallen van gebruik van deze website afwijken van de onderstaande gebruiksvoorwaarden, wordt daar op de website op de betreffende plaats uitdrukkelijk op gewezen. Dan gelden in het betreffende individuele geval aanvullend de bijzondere gebruiksvoorwaarden. 

Deze website bevat gegevens en informatie van iedere aard die beschermd zijn op het gebied van het merkenrecht en/of auteursrecht ten gunste van de aanbieder van diensten of in het afzonderlijke geval ook ten gunste van derden. Het is daarom niet toegestaan om de website helemaal of afzonderlijke delen ervan te downloaden, te verveelvoudigen en/of te verspreiden. Toegestaan is met name het om technische redenen verveelvoudigen ten behoeve van browsing, voor zover deze handeling geen economische doeleinden dient, evenals het langdurig verveelvoudigen voor eigen gebruik. 

(2) Het is toegestaan om een link op deze website te plaatsen, voor zover deze alleen dient als verwijzing. De aanbieder van diensten behoudt zich het recht voor om de toestemming te herroepen. Het framen van deze website is niet toegestaan. 

(3) De aanbieder van diensten aanvaardt de aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn website overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Enige garantie voor juistheid en volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt, wordt niet gegeven. Verwijzingen en links op websites van derden betekenen niet dat de aanbieder van diensten akkoord gaat met de inhoud die aan de verwijzing of link is gekoppeld. Wat de inhoud betreft, rust geen verantwoordelijkheid van de aanbieder van diensten voor de daar aanwezige gegevens en informatie. De aanbieder van diensten heeft geen invloed op de inhoud die aan de link is gekoppeld. Voor een wederrechtelijke, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die is veroorzaakt op grond van het gebruik van inhoud die aan de link is gekoppeld, is de aanbieder van diensten daarom niet aansprakelijk. 

(4) Het gebruik van het internet vindt plaats op eigen risico van de gebruiker. De aanbieder van diensten is met name niet aansprakelijk voor het door een technische oorzaak uitvallen van het internet dan wel van de toegang tot het internet. 

(5) De plaats van de bevoegde rechtbank richt zich, indien de contractpartner ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen (Sondervermögen) is, naar de zetel van de aanbieder van diensten. Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

(6) Voor het geval dat de gebruiker consument (niet ondernemer) is, wordt overeenkomstig art. 14 van de VO (EU) nr. 524/2013 – verordening ODR verwezen naar de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Details hierover zijn te vinden in de bovengenoemde verordening en onder http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

(7) De aanbieder van diensten behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze aan te passen aan de technische evenals juridische ontwikkeling. De gebruiker – voor zover hij zich heeft geregistreerd – wordt apart gewezen op de verandering. In het geval van ongeldigheid van afzonderlijke regelingen van deze gebruiksvoorwaarden blijft de geldigheid voor het overige onverlet.