• Lorem ipsum dolor sit amet

Algemene Voorwaarden

 

§ 1 Algemeen, toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden (navolgend: AV) gelden voor alle in de webshop op de internetsite www.luka-world.com/shop/ gesloten contracten tussen ons, de verkoper 

ITR Industry to Retail GmbH
Im Löwental 60
45239 Essen

Directeur: Stefan Tholen
Handelsregister: HRB 22780 (Kantongerecht Essen)

Tel: +49 201 95 98 95-0
Fax: +49 201 95 98 95-30
E-mail: mail@ai-tr.com

en u als onze consument resp. koper. De AV gelden ongeacht of u een consument, ondernemer of handelaar bent.

(2) Doorslaggevend is de versie van de AV die geldig is op het moment dat het contract wordt gesloten.

(3) Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing; wij erkennen geen tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de consument. Dit geldt ook als wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de medegelding daarvan.

 

§ 2 Bestelproces, contractafhandeling

(1) Enkel meerderjarige personen die een woonadres in Duitsland hebben kunnen bestellen. Wij versturen goederen uitsluitend aan leveringsadressen in Duitsland. 
(2) Het productaanbod in onze webshop vormt geen bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten, veeleer is het een niet-bindend verzoek om goederen in de webshop te bestellen.

(3) De besteller kan voor het bindende versturen van de bestelling door gebruikmaking van de betreffende forward/backward-knop binnen het bestelproces willekeurig verdergaan of teruggaan en zo invoerfouten herstellen of gewenste correcties doorvoeren.

Met afsluiten van een bestelling via de webshop door het aanklikken van de button “nu kopen” geeft de besteller een in rechte bindende bestelling af. Met de bestelling van een product verklaart de besteller bindend het bestelde product met de onderhavige AV van ons te willen kopen. 

 

Bij elke bestelling ontvangt u een automatisch opgemaakte orderbevestiging inclusief de door ons opgeslagen contracttekst die u direct na het bestellen per e-mail wordt toegestuurd. Dit is nog niet onze aanvaarding van het contract. 

De aanvaarding van het contract gebeurt door een afzonderlijke e-mail (bijvoorbeeld d.m.v. een orderbevestiging, een bevestiging per mail dat wij de betaling hebben ontvangen of door een verzendbevestiging); de aanvaarding van het contract kan ook in vorm van een tekst of door het leveren van het product aan de besteller worden verklaard.

Nemen wij uw bestelling niet aan, omdat er per uitzondering een door uw besteld product niet meer beschikbaar is, delen wij u dit onmiddellijk mee. Reeds betaalde prestaties vergoeden wij in dit geval. 

 

Herroepingsrecht Widerrufsrecht

 

 

§ 3 Herroepingsrecht (gedeelte uit de officiële algemene voorwaarden)

 

Indien u consument als bedoeld in § 13 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bent (dus een natuurlijke persoon die de bestelling doet voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen), komt het wettelijke, hierna beschreven herroepingsrecht aan u toe:

 

Informatie over herroeping

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel in geval van een overeenkomst waarbij in dezelfde bestelling meerdere goederen zijn besteld of indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen) fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

ITR Industry to Retail GmbH
Im Löwental 60, 45239 Essen
Tel: +49 201 95 98 95-0
Fax: +49 201 95 98 95-30,
e-mail: mail@ai-tr.com,

 

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplichtend voorgeschreven. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (https://www.luka-world.com/checkout/confirm). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Indien u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen van ons terug, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

– Einde van de informatie over herroeping –

§ 4 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijsopgaven in onze webshop zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke btw en uiteraard exclusief extra verzendkosten.

(2) De mogelijke verzendkosten staan bij onze prijsopgaven in de webshop vermeld. De prijs wordt bovendien inclusief btw en eventuele bijkomende verzendkosten op de bestelpagina getoond voordat u de bestelling stuurt.
(3) Indien wij uw bestelling in de zin van § 6 punt 1 van deze AV door deelleveringen vervullen ontstaan enkel voor de eerste deellevering verzendkosten. Worden deze deelleveringen op uw verzoek uitgevoerd, berekenen wij verzendkosten voor elke deellevering. 

§ 5 Betalingsvoorwaarden

Voor zover niet anders in uw orderbevestiging vermeld, dient de koopsom netto (zonder mindering) onverwijld te worden betaald.
(2) Wij bieden u verschillende mogelijkheden de bestelde goederen te betalen. Naast de betaling per creditcard (d.m.v. Stripe of een 3D-Secure via Stripe) bieden wij betaling via PayPal aan. 
(3) Wij accepteren volgende creditcards: Visa, Mastercard en American Express. In geval van betaling per creditcard dient u ons het creditcardnummer, het controlenummer en de geldigheidsdatum van de creditcard mee te delen. Bij de 3D-Secure-procedure wordt de betaling voorts met een wachtwoord, een TAN of een vingerafdruk bevestigd. Met de facturatie wordt uw creditcardrekening met het notabedrag belast.
(4) Bij elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en verwijzen wij naar andere betaalmethoden.
(5) U bent in verzuim als u uw factuur / gedeeltelijke betaling niet uiterlijk op de vervaldag betaalt. In geval van verzuim is de volledige vordering tot onmiddellijke betaling verschuldigd. Tijdens dit verzuim hebben wij het recht om een verzuimrente voor het jaar ter hoogte van 5 procentpunten boven de basisrente te eisen. Verdere rechten wegens het verzuim blijven onaangetast. .
(6) Verrekeningsrechten komen aan de consument enkel dan toe, als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Bovendien heeft hij het recht om een retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractsverhouding is gebaseerd. 

 

§ 6 Leveringsvoorwaarden, voorbehoud van vooruitbetalingen en overmacht

(1) Indien voor u redelijk, hebben wij het recht op deelleveringen. Wanneer niet anders overeengekomen, wordt de levering naar het door de consument vermelde leveringsadres gestuurd.
(2) De leveringstermijn is de periode die is vermeld bij de productpresentatie /- aanbieding, tenzij anders overeengekomen werd of wordt en deze begint – met inachtneming van de bepalingen onder lid 3 en 4 – met het sluiten van het contract. Anders bedraagt de levertermijn ca. 2 werkdagen binnen Duitsland vanaf de dag waarop u onze verklaring van contractaanvaarding heeft ontvangen.
(3) In geval van bestellingen van klanten met een woning of bedrijfszetel in het buitenland of gegronde aanknopingspunten voor een incassorisico behouden wij ons voor pas te leveren na ontvangst van de koopsom en eventuele verzendkosten (voorbehoud vooruitbetaling). Indien wij gebruikmaken van het voorbehoud inzake vooruitbetaling, wordt u daarover onmiddellijk ingelicht. In dit geval begint de levertermijn met ingang van de betaling van de koopsom en de verzendkosten.
(4) Voor leverings- en prestatievertragingen op basis van overmacht en op basis van gebeurtenissen die ons een levering niet alleen tijdelijk duidelijk bemoeilijken of onmogelijk maken, kunnen wij ook voor bindend overeengekomen termijnen niet instaan. Deze geven ons het recht de levering resp. prestatie voor de duur van de belemmering vermeerderd met een rechtvaardige aanlooptijd te verschuiven of het contract vanwege het nog niet vervulde deel in het geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

§ 7 Niet aangenomen of niet afgehaalde pakket

Wij behouden ons het recht voor om 15,00 euro in rekening te brengen voor de ontstane kosten (bijvoorbeeld voor afhandeling, verpakking, vracht) voor niet-geaccepteerde en niet opgehaalde pakketten. Wij hebben geen dergelijk recht als u ons kunt bewijzen dat ons daardoor geen of enkel lagere kosten zijn ontstaan. Evenzo dient u alle kosten te betalen voor niet-geaccepteerde of niet-opgehaalde pakketten, als u tot het moment van levering van de goederen aan u resp. de levering van de goederen aan de door u bepaalde pakketshop de annulering van uw contractverklaring heeft aangegeven. Doorslaggevend is hiervoor het tijdstip van verzending van uw herroeping. 

 

§ 8 Garantie

In geval van defecten van de goederen, houden wij ons aan de wettelijke garantievoorschriften. De verjaringstermijn voor wettelijke claims is zomede twee jaar en begint met de levering van de goederen. Verkopersgaranties worden niet verleend. 

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van de koopsom ons eigendom.

 

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn aansprakelijk voor alle gevallen van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke wetsbepalingen inzake schadevergoeding of vervanging van vergeefse toepassingen.

(2) In andere gevallen zijn wij - indien onder punt 3 niet afwijkend geregeld – enkel aansprakelijk bij het niet-nakomen van een contractuele verplichting, waarvan de uitvoering in de eerste plaats de naleving van het contract überhaupt mogelijk maakt en u als consument regelmatig op de nakoming daarvan mag vertrouwen (zogenaamde ‘Kardinalpflicht’ - bepalende plicht), en dit weliswaar met een beperking op de vervanging van voorspelbare en typische schade. In alle overige gevallen is onze aansprakelijkheid behoudens de regeling onder punt 3 uitgesloten. 

(3) Onze aansprakelijkheid voor schade uit verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid en die volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid, blijft door de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen onaangetast.
(4) Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en derden. 

 

§ 11 Auteursrechten

Wij hebben auteursrechten aan alle foto’s , films en teksten die in onze webshop worden gepubliceerd. Een gebruikmaking van de foto’s, films en teksten wordt zonder onze expliciete toestemming niet toegestaan.

 

§ 12 Gegevensbescherming

Wij verzekeren bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens van de besteller de bepalingen van de gegevensbeschermingsverordening, van de Duitse privacywetgeving en andere desbetreffende wettelijke normen na te leven, zie hiervoor ook onze privacybepalingen. 

§ 13 Overige

(1) De overeenkomst wordt beheerst door Duits recht; de geldingskracht van het VN-verkooprecht wordt uitgesloten. Deze rechtskeuze geldt enkel als daardoor de dwingende toepasselijke consumentenwetgeving van het land waarin de consument op het tijdstip van zijn bestelling zijn gewoonlijke verblijf heeft, niet wordt ontzet. 
(2) Wanneer u handelaar bent en u uw zetel op het moment van de bestelling in Duitsland heeft, is de uitsluitende forumkeuze van de zetel van de verkoper Essen. Voor het overige zijn de voor de plaatselijke en internationale bevoegdheid de wettelijke bepaling van toepassing.
(3) Indien een clausule van deze bepalingen ongeldig is, laat dit de geldigheid van de andere clausules onverlet. Is een clausule van deze bepalingen alleen gedeeltelijk ongeldig, behoudt het andere gedeelte zijn geldigheid. De partijen dienen een ongeldige clausule door een geldige vervangende clausule die het economische doeleinde van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert, te vervangen. 
(4) Wij zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. 

Verzend- en betalingsvoorwaarden 

Op welke manier wordt verstuurd?

De producten uit ons assortiment worden verstuurd per DPD.

Bij een groter volume en grotere hoeveelheden nemen wij een expediteur in opdracht.

Let u er a.u.b. op dat wij niet aan DHL /Amazon pakketlocaties kunnen leveren!


De levertijd:

Uw bestelling wordt na ingang natuurlijk gelijk door ons verwerkt. Het leveren van uw bestelling gaat momenteel binnen 1 tot 2 werkdagen. De levering duurt na ingang van de bestelling gemiddeld 48 uur. 


Verzendkosten: 

Wij leveren uw artikel vanaf 25,-€ zonder verzendkosten (met uitzondering van expeditie-goederen)


Belangrijke informatie:

Ondanks alle zorg kan tijdens de levering schade aan de zending ontstaan. In dit geval vervangen wij natuurlijk de beschadigde artikelen gratis. Let a.u.b. wel op de volgende procedure:

Transportbeschadigingen dienen direct na ingaan van de goederen bij de leverancier te worden gereclameerd. U licht ons daarna onverwijld in over de geconstateerde transportschade. Zou u de goederen terug willen sturen, licht u ons a.u.b. vooraf per e-mail, fax of telefoon daarover in. Wij danken reeds voor uw begrip en uw hulp. Hoe controleer ik de status van mijn bestelling? U kunt de status van uw bestelling via de webshop onder het punt “mijn rekening” en “mijn bestellingen” controleren. Daar kunt u bij uw bestelling door het aanklikken van de links de zending volgen.