• Lorem ipsum dolor sit amet

Herroepingsrecht

§ 3 Herroepingsrecht (gedeelte uit de officiële algemene voorwaarden) 

Indien u consument als bedoeld in § 13 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bent (dus een natuurlijke persoon die de bestelling doet voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen), komt het wettelijke, hierna beschreven herroepingsrecht aan u toe: 

Informatie over herroeping 

Herroepingsrecht 

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel in geval van een overeenkomst waarbij in dezelfde bestelling meerdere goederen zijn besteld of indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen) fysiek in bezit heeft gekregen. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, 

ITR Industry to Retail GmbH
Im Löwental 60, 45239 Essen
Tel: +49 201 95 98 95-0
Fax: +49 201 95 98 95-30, e-mail: mail@ai-tr.com, 

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplichtend voorgeschreven. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (https://www.luka-world.com/checkout/confirm). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping 

Indien u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen van ons terug, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.