• Lorem ipsum dolor sit amet

Privacy

Onderstaand informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, zodat dan de nieuwe verklaring in werking treedt. Een van tijd tot tijd geactualiseerde versie is op onze website beschikbaar. Bezoekt u de website regelmatig en informeert u zich over de geldende privacybepalingen. 

Onze privacyverklaring is als volgt opgebouwd: 

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijke
II. Algemene informatie over gegevensverwerking bij gebruik van onze website
III. Rechten van de gebruikers en betrokkenen
IV. Informatie over gegevensverwerking bij gebruik van onze website 

I. Informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 4 lid 7 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is: 

ITR Industry to Retail GmbH
Im Löwental 60
45239 Essen, Duitsland
Tel: +49 201 95 98 95-0
Fax: +49 201 95 98 95-30
mail@ai-tr.com 

 

II. Algemene informatie over gegevensverwerking 

1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, zoals naam, adres, e-mail-adres, gebruikersgedrag. 

2. Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een goed werkende website evenals het presenteren van onze inhoud en prestaties. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in zodanige gevallen waarin het tevoren verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan. 

3. Voor zover wij voor verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens de betrokkene om toestemming vragen, dient art. 6 lid 1 sub a AVG als rechtsgrond. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 sub b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient art. 6 lid 1 sub c AVG als rechtsgrond. 

Voor het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de bescherming van een belang dat voor het leven van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke persoon essentieel is, dient art. 6 lid 1 sub d AVG als rechtsgrond. 

Is de verwerking vereist voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en wegen de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrond voor de verwerking. 

4. De bij gebruik van onze website verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van het opslaan vervalt. Het opslaan kan bovendien plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (bijv. wettelijke bewaarplichten), werd bepaald. Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij het verder opslaan van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of het nakomen van een overeenkomst. 

5. Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van ingeschakelde dienstverleners of uw gegevens graag voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u in het onderstaande gedetailleerd informeren over de betreffende activiteiten. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria van de opslagduur. 

6. Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt op servers binnen de Europese Unie opgeslagen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig, reden waarom wij de veiligheid van de via internet doorgegeven gegevens niet kunnen garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, zich (onbevoegd) toegang verschaffen, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Met name worden uw persoonlijke gegevens bij ons versleuteld verstuurd. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer) 

 

III. Rechten van de gebruikers en betrokkenen en contact 

1. Met het oog op de hierna nog nader beschreven gegevensverwerking heeft u tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen: 

-recht van inzage (art. 15 AVG),
-recht op rectificatie (art. 16 AVG),
-recht op gegevenswissing (art. 17 AVG),
-recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG),
-recht om te worden geïnformeerd (art. 19 AVG),
-recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG),
-recht van bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG). 

Indien u een beroep wilt doen op een van uw rechten en/of nadere informatie hierover wilt ontvangen, wendt u zich dan tot ons via mail@ai-tr.com of via de aangegeven contactgegevens. 

2. Onverminderd een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel komt u het recht toe op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen, in strijd is met de privacywetgeving. 

3. Mocht u vragen, opmerkingen of verzoeken hebben met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons, wendt u zich dan eveneens tot ons via de aangegeven contactgegevens. 

 

IV. Informatie over gegevensverwerking bij gebruik van onze website 

1. Bij gebruikmaking van onze website verzamelen wij de hierna beschreven persoonsgegevens om het comfortabele, veilige en stabiele gebruik van de functies mogelijk te maken. Wanneer u onze website graag wilt gebruiken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om aan u de functies van onze website aan te bieden en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG): 

–IP-adres
–datum en tijdstip van uw bezoek
–verschil van de tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
–inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
–toegangsstatus/HTTP-statuscode
–de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen
–website waar de aanvraag vandaan komt
–browser
–besturingssysteem en de interface ervan
–taal en versie van de browsersoftware. 

2. Informatie over uw computer, cookies en targeting Bij ieder bezoek aan onze site verzamelen wij de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser evenals de tijd van deze aanvraag. Bovendien worden de status en de hoeveelheid data die wordt overgedragen in het kader van deze aanvraag geregistreerd. Het IP-adres van uw computer wordt daarbij slechts voor de tijd van uw gebruik van de website opgeslagen en aansluitend onverwijld gewist of door verkorting geanonimiseerd. Wij gebruiken deze gegevens voor de exploitatie van onze website, met name om fouten van de website vast te stellen en op te heffen, om de belasting van de website vast te stellen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. 

Onder bepaalde omstandigheden verzamelen wij bovendien informatie over uw gebruik van onze website door het gebruiken van zgn. browser-cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Een cookie bevat in de regel de naam van het domein van waaruit de cookie-gegevens werden verzonden evenals informatie over de leeftijd van de cookies en een alfanumeriek identificatieteken. Cookies maken het voor onze systemen mogelijk om het apparaat van de gebruiker te herkennen en eventuele voorinstellingen (presets) meteen beschikbaar te maken. Zodra een gebruiker toegang verkrijgt tot het platform, wordt een cookie geplaatst op de harddisk van de computer van de betreffende gebruiker. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en u een betere en op u toegesneden service te kunnen aanbieden. De cookies maken het ons mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u op onze website terugkeert en daardoor: 

–informatie over uw favoriete activiteiten op de website op te slaan en zo onze website aan uw individuele interesses aan te passen. Dit omvat bijv. reclame die overeenkomt met uw persoonlijke interesses.
–de afhandeling van uw aanvragen te bespoedigen. 

In de door ons gebruikte cookies worden uitsluitend de boven toegelichte gegevens over uw gebruik van de website opgeslagen. Dit gebeurt niet door een verband te leggen met u persoonlijk, maar door toewijzing van een identificatienummer aan het cookie („cookie-ID“). Het aan elkaar koppelen van het cookie-ID met uw naam, uw IP-adres of met soortgelijke gegevens die het koppelen van de cookies aan uzelf mogelijk zouden maken, vindt niet plaats. Hoe u het toepassen van browser-cookies kunt verhinderen, verneemt u onderstaand. 

Onze website gebruikt zgn. tracking-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die zich reeds voor onze website hebben geïnteresseerd, op de websites van onze partners met reclame aan te spreken. Het als pop-up verschijnen van deze reclamemiddelen op de pagina’s van onze partners vindt plaats op basis van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Van deze technologie maken wij slechts gebruik indien u daarin heeft toegestemd, het toepassen noodzakelijk is voor het afsluiten of nakomen van een overeenkomst met u of andere rechtsvoorschriften dit toestaan. 

Wij werken samen met zakenpartners die ons erbij ondersteunen om het internetaanbod en de website voor u interessanter te maken. Daarom worden bij een bezoek aan de website ook cookies van deze partnerondernemingen op uw harddisk opgeslagen. Hierbij gaat het om cookies die na de vooraf ingestelde tijd automatisch worden gewist. Ook door de cookies van onze partnerondernemingen worden uitsluitend met gebruikmaking van een cookie-ID gegevens verzameld die het voor onze reclamepartners mogelijk maken om u met reclame aan te spreken die u ook daadwerkelijk zou kunnen interesseren. Hoe u het toepassen van dergelijke cookies kunt verhinderen, verneemt u hierboven.

Mocht u het gebruiken van browser-cookies niet wensen, dan kunt u uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies niet wordt geaccepteerd. Bedenkt u wel dat u onze website in dit geval eventueel slechts beperkt of helemaal niet kunt gebruiken. Indien u slechts onze eigen cookies, niet echter de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser „cookies van derden blokkeren“ kiezen. 

 

3. Contact per e-mail 

Voor zover u via het ter beschikking gestelde e-mail-adres contact met ons opneemt, worden de daarbij door u aangegeven gegevens gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag. Het vermelden van de gegevens is noodzakelijk voor het behandelen en beantwoorden van uw aanvraag – zonder deze gegevens te verschaffen kunnen wij uw aanvraag niet of hoogstens beperkt beantwoorden. 

Rechtsgrond voor deze verwerking is bij het aanwezig zijn van toestemming art. 6 lid 1 sub a AVG. 

Rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens die in het kader van het toezenden van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 sub f AVG. 

De gegevens worden gewist zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet langer vereist zijn. Voor de persoonsgegevens die per e-mail werden toegezonden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. Beëindigd is de conversatie wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende kwestie afsluitend is afgewerkt. 

 

4. Newsletter 

Wij bieden de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis Newsletter. Daarbij worden bij de aanmelding voor de Newsletter de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven. Wij slaan uw naam en uw e-mail-adres op. Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het aanmelden om uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. Er vindt in verband met de gegevensverwerking voor de verzending van Newsletters geen doorgifte van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de Newsletter. Het doel van de gegevensverwerking is het toezenden van de Newsletter. 

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is bij het aanwezig zijn van toestemming art. 6 lid 1 a) AVG, anders eventueel art. 6 lid 1 f) AVG of § 7 lid 3 Duitse wet inzake oneerlijke mededingingspraktijken (UWG). 

De gegevens worden gewist zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet langer vereist zijn. Het e-mail-adres van de gebruiker wordt zodoende opgeslagen, zolang het abonnement op de Newsletter actief is. 

Het abonnement op de Newsletter kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Hiervoor is in iedere Newsletter een betreffende link aanwezig. Hierdoor wordt eveneens een herroeping van de toestemming voor het opslaan van de persoonsgegevens die tijdens het aanmelden zijn verzameld, mogelijk gemaakt. 

 

5. Wissen en opslagduur 

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van het opslaan vervalt. Het opslaan kan bovendien plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, werd bepaald. Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij het verder opslaan van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of het nakomen van een overeenkomst.